Site Üyelik Girişi

İş ve Görev Tanımı

Sağlık Bakanlığı'nın 22.05.2014 tarihinde düzenlediği yönetmelikte iş ve görev tanımımız yapılmıştır.

Sağlık Meslek Men­su­pları ile Sağlık Hizmet­lerinde Çalışan Diğer Meslek Men­su­plarının İş ve Görev Tanım­larına Dair Yönet­melik” 22.05.2014

Odyolog

a) İşitme ve denge ile ilgili hastalık­ların tanısında uzman heki­minin yön­lendirme­siyle tanısal test­lerin gerçek­leştir­ilmesi ve reha­bil­i­ta­sy­onu ile işitme reha­bil­i­ta­sy­onu için kul­lanıla­cak ciha­zların belir­len­mesi, seçimi ve pro­gram­lan­masını yapar.

b) İşitme sağlığının korun­ması ve işitme kay­bının önlen­me­sine yöne­lik çalış­malar yapar.

c) İşitme tarama pro­gram­larında görev alır ve bu pro­gram­lar­daki test­leri yapar.

ç) Gürültü ölçüm­lerini yaparak işit­menin korun­ması hakkında gerekli öner­il­erde bulunur.

d) Cer­rahi işlem­ler esnasında cer­rahın gerekli görmesi duru­munda işitme ve denge ile ilgili sinir monitöriza­sy­onu yapar.

e) Kulağa implante edilen ciha­zlarda ameliyat sırasında ve son­rasında cihaz ayarla­malarını yapar.

f) İşit­sel algı değer­lendirmesi ve reha­bil­ta­sy­onu yapar.

g) İşitme ile ilgili eğitim pro­gram­larının hazır­lan­masında görev alır.